Zanim zgłosicie swoje pomysły na innowacje społeczne do naszego programu, gorąco zachęcamy do opowiedzenia o nich naszym ekspertom. Dlaczego warto? Doświadczenia z pierwszej tury pokazują, że podpowiedzi ekspertów pomogły Innowatorom dopracować ich pomysły i lepiej przygotować zgłoszenia.

Proponujemy więc, by skorzystać z indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami od nowych technologii, innowacji społecznych, dostępności oraz myślenia projektowego (design thinking). Wystarczy odezwać się do opiekunów jednego z naszych Inkubatorów Innowacji w Cieszynie, Katowicach, Kielcach, Olsztynie lub Warszawie: https://dobreinnowacje.pl/kontakt A ci umówią was na rozmowę z ekspertem w dogodnym terminie i formie, np. konsultacji telefonicznej lub spotkania online.

Naszymi ekspertami są:

Konrad Rokoszewski, ekspert ds. innowacji społecznych, konrad.rokoszewski@wp.pl

Ekspert ds. innowacji społecznych, dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków UE lub środków rządowych / samorządowych, w tym projektów z dziedziny rozwoju innowacji społecznych (m.in. jako ekspert ds. innowacji społecznych w projekcie Akcja Inkubacja), zasobów ludzkich, przedsiębiorczości, inicjatyw lokalnych, partycypacji lokalnej, budżetu partycypacyjnego, samorządności uczniowskiej w szkołach średnich, innowacji edukacyjnych w szkolnictwie, rozwoju lokalnego, zarządzania zmianami, innowacyjności przedsiębiorstw, współpracy międzynarodowej, dialogu społecznego, wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcia dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, partnerstwa lokalnego na rynku pracy i innych. Łącznie zrealizował ponad 45 projektów, w których pełnił funkcje koordynacyjne, eksperckie, trenerskie lub konsultacyjne. Od ponad 15 lat pełni funkcje eksperckie w licznych instytucjach odpowiedzialnych za wydatkowanie środków rządowych i unijnych, dokonując oceny projektów lub przygotowując ekspertyzy i ewaluacje. Na przestrzeni aktywności zawodowej w tym zakresie ocenił około 2 tys. projektów głównie z Programów: Komisji Europejskiej (Erasmus +) w sektorze Młodzież Akcja 1,2 i 3, Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizm Finansowego, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych), Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, POKL, POWER, RPO), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR, m.in. GameIn, Go to Brand, POPW), Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu GOSPOSTRATEG i innych. W początkowych latach członkostwa Polski w UE aktywnie wdrażał Europejski Fundusz Społeczny pełniąc funkcje akredytowanego trenera i regionalnego animatora EFS w Krajowym Ośrodku Szkoleniowych EFS przy PARP, szkoląc i pomagając we wsparciu projektowym dla ponad 2,5 tysięcy beneficjentów z woj. łódzkiego. Obecnie adiunkt w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowej i Zarządzania w Warszawie afiliowanej przy PAN. Wcześniej współpracował jako wykładowca adiunkt z 8 innymi uczelniami wyższymi, w tym przez wiele lat z Państwową Wyższą Szkołą Filmowa, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Aktywnie współpracuje lub współpracował w realizacji szeregu projektów w roli coacha, mentora, konsultanta, doradcy, eksperta i facylitatora, również z partnerami zagranicznymi z Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Litwy, Czech, Słowacji, Danii, Szwecji, Austrii, Ukrainy, w ramach wspólnych przedsięwzięć oraz organizacji wizyt studyjnych i programów edukacyjnych. Wiceprezes dwóch organizacji pozarządowych, autor ponad 70 publikacji naukowych i praktycznych ( projektowanie i zarządzanie innowacjami społeczneymi, HRM, CX, UX, local development, project management, zarządzanie NGO i inne). Posiada ukończonych szereg szkoleń, kursów i treningów zawodowych. Zainteresowania: ekonomia behawioralna, teoria perspektywy, psychologia zachowań konsumenckich, kulturowe uwarunkowania zachowań konsumenckich i zarządzania ludźmi, globalizacja, CSR, rozwój lokalny i regionalny, Human Resource, przywództwo w organizacji, lean startup, modele i projektowanie innowacji, socjologia, psychologia społeczna, polityka, historia gospodarcza, UX, Design Thinking, badania jakościowe, psychologia zarządzania, sprawiedliwy handel, polityka gospodarcza.

Ewa Gołębiowska, ekspertka ds. dostępności, osób niepełnosprawnych oraz starszych

Współinicjatorka i dyrektorka Zamku Cieszyn od 2005 roku, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dizajn wśród firm oraz w sektorze publicznym. Aktywnie uczestniczy w wielu europejskich sieciach współpracy, w tym EIDD Design for All – organizacji działającej na rzecz poprawy jakości życia poprzez wdrażanie zasady projektowania dla wszystkich, której przewodniczyła w latach 2013-2017. Jako dyrektorka Zamku Cieszyn koordynowała takie projekty jak: Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa, Design Silesia (w części realizowanej przez Zamek), Akademia Tradycyjnego Rzemiosła, Dizajn w Przestrzeni Publicznej oraz Dizajn u źródeł. Współpracowała z Fundacją Być Razem przy projekcie opartym na wspólnych działaniach projektantów z osobami wykluczonymi społecznie, była ambasadorką marki Well Done. Jest ekspertem PARP w obszarze wzornictwa. Autorka licznych artykułów, moderatorka warsztatów i dyskusji na temat projektowania uniwersalnego i roli projektantów w życiu społecznym.

Lubomira Trojan, ekspertka ds. myślenia projektowego

Wicedyrektorka Zamku Cieszyn, etnolog i antropolog kultury. Zajmuje się promocją dizajnu jako narzędzia zmiany firm, regionów, instytucji samorządowych, łączy projektantów i przedsiębiorców. Specjalizuje się w procesach mających na celu łączenie dizajnu z tradycją, a także projektowaniu usług i projektowaniu społecznym. Ekspert PARP w obszarze wzornictwa. Koordynatorka projektu usługi dla centrum seniorów Nowolipie, realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Koordynatorka grupy: Sztuka ludowa i rzemiosło w ramach projektu Creative Cities Unesco. Prowadzi warsztaty i zajęcia z zakresu projektowania usług i myślenia projektowego (design thinking).

Pola Borkiewicz, ekspertka ds. Nowoczesnych Technologii, pola.borkiewicz.innowacje@gmail.com

projektantka, kognitywistka, artystka interdyscyplinarna, reżyserka, producentka kreatywna, badaczka środowisk wirtualnych (XR).

Projektantka z dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie szeroko pojętego projektowania, również w projektowaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków UE, rządowych, samorządowych i in., w tym projektów z dziedziny rozwoju innowacji (m.in. jako ekspertka ds. Nowych Technologii w projekcie Akcja Inkubacja), dokonuje oceny projektów, przygotowuje ekspertyzy i ewaluacje.

Kierowniczka Pracowni VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab Szkoły Filmowej w Łodzi, producentka artystyczna i wykładowczyni. W ramach Pracowni VR/AR vnLab, którą prowadzi wspólnie z Jackiem Nagłowskim, działa jako Producentka Kreatywna doświadczeń VR, a także jako opieka artystyczna, merytoryczna i badawcza projektów realizowanych w ramach programu artystyczno-badawczego; m. in. utwory Deep Dive (europejska premiera odbyła się na Festiwalu Courant 3D we Francji, 2020) oraz Nightsss (światowa premiera odbyła się na festiwalu w Sundance w US, 2021). Członkini Jury konkursów vnLab PWSFTviT w Łodzi.

Kieruje badaniami w projekcie „Nowe formy i technologie narracji” realizowanym w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (nr 023/RID/2018/19 z dnia 19 listopada 2018) koordynując współpracę w ramach porozumienia czterech instytucji (vnLab PWSFTviT, VRLAB IP PAN, LIT OPI-PIB oraz KFiMA IKW WF UŁ). Celem badań jest m.in. odkrywanie reguł rządzących narracjami sferycznego filmu 3D VR i szerzej, immersyjnych środowisk XR. W ramach projektu, w oparciu o wyniki badań i analiz pracuje nad rekomendacjami i publikacjami naukowymi dotyczącymi medium współczesnych przekazów audiowizualnych, poszerzających pole interakcji człowieka z rzeczywistością cyfrową. Równolegle pracuje nad cyfrową monografią dotyczącą Nowego Paradygmatu Narracji XR, Wydawnictwa Szkoły Filmowej w Łodzi.

Absolwentka Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem nagrodzony Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego, prezentowany na targach CPD Dusseldorf, Niemcy). Ukończyła program studiów w zakresie Filozofii Umysłu i Kognitywistyki (UJ, UPJPII). Doktorantka w Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi badania nad zagadnieniem Nowego Paradygmatu Narracji XR. Współautorka badań, Wpływ technologii VR na skuteczność przekazywania wiedzy i umiejętności filmowych (VRLAB IPPAN, PISF, NCKF, 2018). Publikuje również w zakresie bioetycznych konsekwencji rozwoju środowisk wirtualnych, etycznego projektowania i inżynierii snów, (Znak, 2018, TOK FM, Człowiek 2.0, 2015, 2017, 2018, Focus, 2017, 2021).

Reżyseruje doświadczenia: Man With a VR Camera (PISF, MEDIA, Kreatywna Europa, Centrala); City, MirrorWorld, Metaverse (vnLab, PWSFTviT). Projektowała grę VR, The Curator. 100 lat polskiego designu (IAM, 2018/2020). Pracowała nad automatyzacją generowania obiektów 3D z zastosowaniem Sztucznej Inteligencji (IKEA, 2020). Współzałożycielka Stowarzyszenia XR. Jury Transatlantyk VR SpaceTime Award 2018, Festiwal Transatlantyk. Inicjatorka i współzałożycielka interdyscyplinarnego projektu Systemy Narracyjne Open Lab (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2016). Kuratorka konferencji Immersive Storytelling (ASP WAW, 2018). Wykładowczyni kursów Cinematic VR oraz Film i Percepcja (Speakers’ Avenue, ASP WAW).

Popularyzatorka działań na styku sztuki i nauki, w ramach prac nad projektami w zakresie nowych mediów, współpracowała z Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym Szkoły Filmowej w Łodzi, Centrum Nauki Kopernik, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ZIP-SCENE, MOME Budapeszt, SMPTE Poland Section, Society of Motion Picture and Television, Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS (obecnie Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych „HumanTech”), Filmteractive, Fundacją Media Klaster, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Digital Cultures, Instytutem Adama Mickiewicza, Open Eyes Economy, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i in.

Dream Director w DreamJay Inc., odpowiedzialna za dział audiowizualny i badania aplikacji Nightly (2015/2017). Realizowała badania wpływu stymulacji audiowizualnej na jakość snu i funkcjonowanie poznawcze z Centrum Innowacji Uniwersytet SWPS (2017). Półfinalistka konkursu Adobe Design Achievement Awards (2017) za project Nightly Brand Identity. Projektantka i producentka otwarcia Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, projektantka instalacji interaktywnej muzyka_jest, (Extended Studio, 2015). Projektantka interakcji wystawy Polska na EXPO2015 w Mediolanie, PARP. Dyrektor kreatywna krakowskiego Copernicus Festival, edycja I: Rewolucje (2014). Zajmuje się szeroko pojętą psychologią percepcji, nowych technologii i neuroestetyką.


Logo