Masz pomysł, jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami albo seniorom o ograniczonej mobilności lub percepcji w Twoim otoczeniu? Jak ułatwić im codzienne, samodzielne funkcjonowanie?

Możemy pomóc rozwinąć twój pomysł, zapewniając wsparcie merytoryczne i organizacyjne, a także finansowe w formie grantu do 50 000 zł.

Pomożemy ci zmieniać świat na lepsze, kawałek po kawałku.


FAQ
1. Jak rozumiemy innowacje społeczne?

To nowe działania, mające polepszyć jakość życia określonych grup społecznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podkreśla, że innowacje nie tylko odpowiadają na potrzeby, ale powodują trwałe zmiany społeczne. Mogą wiązać się z produktami, usługami lub procesami, które umożliwiają w „nietypowy” sposób rozwiązywać „typowe” problemy społeczne. Zobacz przykłady takich rozwiązań: https://dobreinnowacje.pl/inspiracje. Rozwiązanie zaproponowane w innowacji społecznej musi być innowacyjne w skali całej Polski.

2. Kto jest uprawniony do składania wniosku?

Do składania wniosku uprawnione są osoby indywidualne, grupy nieformalne, organizacje i instytucje (państwowe, prywatne i pozarządowe), a także partnerstwa powyższych podmiotów. Nabór ma charakter ogólnopolski.

3. Na jakie inicjatywy udzielamy wsparcia?

Tylko i wyłącznie na innowacje społeczne dotyczące dostępności produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Poprawa dostępności może dotyczyć przestrzeni fizycznej, cyfrowej lub komunikacyjnej.

4. Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Udzielamy wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu na rozwój innowacji społecznych (minimalna kwota grantu wynosi 10 000 zł, a maksymalna 50 000 zł). Harmonogram wsparcia można znaleźć na stronie: https://dobreinnowacje.pl/o-projekcie/harmonogram-wsparcia

5. Czy przygotowanie zgłoszenia jest skomplikowane?

Nie. W pierwszym etapie wystarczy opisać swój wstępny pomysł na innowację społeczną – napisać m.in. na czym polega, jak ma działać, komu i w czym pomóc. Zanim złożysz pomysł poprzez elektroniczny formularz na stronie, porozmawiaj o pomyśle z naszymi ekspertami! W skontaktowaniu się z nimi pomogą Opiekunowie Innowacji.

6. Jak wygląda procedura?

Jeśli pomysł przejdzie pomyślną weryfikację (etap I), w drugim etapie autor będzie proszony o jego bardziej szczegółowy opis. Kolejny etap zakłada testowanie modelu/prototypu na określonej grupie odbiorów i doprowadzenie pomysłu do wersji możliwej do wdrożenia. Kilka z pomysłów (nie wszystkie) zostanie wdrożone.

7. Jak zgłosić swój pomysł?

Krok 1: Przeczytaj regulamin udzielania wsparcia oraz załączniki, które znajdziesz w zakładce do pobrania.
Krok 2: Zarejestruj się na naszej stronie, a następnie wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy – przed jego złożeniem zachęcamy do skorzystania z konsultacji z ekspertami (zobacz pkt.8). .
Krok 3: Prześlij wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy (poprzez użycie przycisku „Złóż pomysł”). Pamiętaj, aby Twój pomysł wpłynął w terminie naboru!
Krok 4: Śledź wyniki na stronie w zakładce: aktualności .

8. Czy mogę zgłosić więcej niż jeden pomysł?

Każdy Innowator może złożyć maksymalnie 2 wstępne pomysły na innowacje społeczne. Do rozwijania i złożenia kompletnego pomysłu może zostać zaproszony tylko jeden, najwyżej punktowany pomysł danego Innowatora.

9. Dlaczego warto porozmawiać z ekspertami?

Przed złożeniem wstępnego pomysłu za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego warto porozmawiać o pomyśle z ekspertami ds. innowacji społecznych; dostępności, osób niepełnosprawnych oraz starszych; myślenia projektowego i nowych technologii. Eksperci pomogą dostrzec silne i słabe strony pomysłu, co pozwoli lepiej przygotować zgłoszenie. Informacje o naszych ekspertach tutaj: dobreinnowacje.pl/aktualnosci/przegadaj-pomysl-z-ekspertami

10. Czy przedsiębiorca, który uzyska grant będzie musiał zapłacić podatek z tego tytułu?

Nie. Zgodnie z przepisami grant otrzymany jako pomoc z programu finansowanego z udziałem funduszy europejskich jest wolny od podatku dochodowego
(art. 17, ust. 1, pkt 53 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawa z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948)

11. Czy Innowator, który jest osobą fizyczną będzie musiał zapłacić podatek od przyznanego grantu?

Nie. Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc w ramach programu realizowanego przy wsparciu funduszy europejskich są wolne od podatku dochodowego.
(art. 21, ust. 1, pkt 137 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948)

12. W ramach jakiego programu udzielane jest wsparcie?

Program: Dobre Innowacje jest realizowany w ramach projektu Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu na rozwój innowacji społecznych dla 40 podmiotów i osób z różnych sektorów, a następnie włączenie 4 rozwiązań do polityk publicznych.

Projekt zakłada utworzenie 5 Inkubatorów innowacji społecznych w 5 makroregionach Polski, które będą lokalnymi ekosystemami sprzyjającymi rozwojowi innowacji oraz stworzenie portalu internetowego. W ramach cyklu inkubacyjnego, w Inkubatorach, wsparciem merytorycznym i organizacyjno-technicznym na różnych etapach (od opracowania i rozwijania pomysłów do opracowania produktu finalnego) objętych zostanie 120 zespołów, które złożą swoje wstępne pomysły na innowację społeczną, z czego 40 otrzyma grant na przetestowanie pomysłu.

Efektem pracy nad pomysłem oraz działań zrealizowanych w ramach grantu, będzie innowacyjne modelowe rozwiązanie, gotowe do zastosowania przez inne podmioty. 4 innowacje o największym potencjale do zastosowania na szeroką skalę zostaną opracowane w wersji finalnej i upowszechnione oraz promowane.

W wyniku i na podstawie przeprowadzonego pilotażu opracowany, upowszechniony i wypromowany zostanie model inkubacji innowacji społecznych.

Wartość projektu: 3 712 775,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 500 775,55 PLN

Logo